Wycieczki szkolne old – JuraPark Solec Kujawski
Zamknij

Grupy zorganizowane

Oferta dla szkół i grup zorganizowanych

Szanowny Nauczycielu, Wychowawco,

Z myślą o Tobie i Twoich uczniach przygotowaliśmy zbiór informacji o naszej ofercie dedykowanej szkolnym grupom zorganizowanym.

Służymy pomocą od pierwszego kontaktu z nami. Już podczas rozmowy telefonicznej dopasujemy program zwiedzania do potrzeb Twojej grupy (wiek dzieci, czas przeznaczony na pobyt itp). Jeżeli zdecydujesz się do nas przyjechać, na miejscu otrzymasz opiekuna, który pomoże Ci w poruszaniu się po obiekcie.

Celem Jura Parku w Solcu Kujawskim jest wspieranie dziecięcej wyobraźni.

Dlatego szczególnie mocno zachęcamy Państwa jako nauczycieli i wychowawców do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej.

Zapewniamy: profesjonalną kadrę przewodników, szeroki przekrój atrakcji, lekcje terenowe, warsztaty kreatywne i edukacyjne.

NAPISZ DO NAS

Odeślemy Ci przykładowy program pobytu wraz z wyceną.

Interaktywne spotkania z paleontologią

Tematy spotkań:

 • Żyjące skamieniałości
 • O pochodzeniu człowieka
 • Tajemnice i ciekawostki z życia roślin
 • Skąd się wzięły głazy na Kujawach?
 • W bursztynowym lesie
 • Smoki a paleontologia

Warsztaty edukacyjne

Tematy spotkań:

 • Warsztaty paleontologiczne
 • Warsztaty plastyczno-paleontologiczne
 • Poszukiwanie dinozaurów na „Pustyni Gobi”
 • Warsztaty petrologiczne
 • Warsztaty sfragistyczne
 • Warsztaty garncarskie

Katalog szkolny

Przewodnik do pobrania:

 • Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy przewodnik, który pomoże Ci w zaplanowaniu wizyty w JuraParku!

NAPISZ DO NAS

Odeślemy Ci przykładowy program pobytu wraz z wyceną.

CZY WIESZ …


Co powinna zawierać dokumentacja wycieczki szkolnej?
Dokumentacja wycieczki to obszerny spis dotyczący wszelkich informacji związanych z wyjazdem. Niezbędna w dokumentacji wycieczki szkolnej jest:

 • karta wycieczki,
 • harmonogram wycieczki,
 • regulamin wycieczki,
 • lista uczestników wycieczki,
 • informacja dla rodziców,
 • zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce,
 • wzór planu finansowego wycieczki/imprezy (kosztorys),
 • wzór rozliczenia finansowego wycieczki/imprezy,
 • dowód ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych
  wypadków.

W Karcie wycieczki znajdują się takie informacje jak:

 • charakter wycieczki,
 • cel i założenia programowe wycieczki,
 • trasa wycieczki,
 • termin, w tym ilość dni,
 • klasa/grupa,
 • liczba uczestników,
 • dane kierownika wycieczki,
 • liczba opiekunów,
 • wybrany środek lokomocji,
 • oświadczenie zobowiązania do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży.

Jak powinien wyglądać regulamin wycieczki szkolnej?
W każdej szkole organizowane są różne rodzaje wycieczek. Różnią się one czasem trwania, charakterem, formą, dlatego najkorzystniej jest, kiedy szkoła opracuje regulamin wycieczek dostosowany do potrzeb jej uczniów i nauczycieli. Regulamin wycieczek musi zawierać:

 • zasady organizacji wycieczek,
 • przepisy BHP, które dotyczą wymagań i obowiązków kierownika wycieczki, ale także opiekunów,
 • wymaganą liczbę opiekunów,
 • zasady zachowania uczestników podczas przejazdów, zwiedzania, noclegów,
 • kwestie dotyczące wyposażenia lub dodatkowego przygotowania uczestników do wycieczki.

Jakie przepisy regulują organizowanie wycieczek i wyjść szkolnych?
Organizowanie przez szkoły i placówki wycieczek dla dzieci musi odpowiadać normom bezpieczeństwa. Obowiązki organizatorów w tym zakresie wynikają z:

 • Ustawy o systemie oświaty,
 • Karty Nauczyciela,
 • Aktów wykonawczych do ustawy i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516 z późn. zmianami)

  Jak powinien wyglądać kosztorys wycieczki?
  Kosztorys wycieczki szkolnej powinien obejmować wszelkie koszty związane z podróżą, biletami wstępu, dodatkowymi atrakcjami, noclegami, wyżywieniem w przypadku wycieczek dwu czy trzydniowych. 
  Najważniejsze informacje, jakie powinien zawierać kosztorys:

  • liczba uczestników wycieczki,
  • koszt dojazdu,
  • koszt wynajęcia przewodnika,
  • opłaty za wstęp,
  • ubezpieczenie,
  • noclegi,
  • wyżywienie,
  • podsumowanie kosztów.

  Czy każda wycieczka potrzebuje kierownika?
  Każda wycieczka szkolna, a wycieczką jest wyjście z uczniami poza obręb szkoły, musi posiadać kierownika wycieczki wyznaczonego przez dyrektora szkoły. Kierownik wycieczki to pracownik pedagogiczny szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

  Kierownik nie musi posiadać ukończonego kursu kierowników wycieczek szkolnych, ale jest odpowiedzialny za całą jej organizację, przebieg i realizację programu wycieczki, rozliczenie finansowe, dokumentację związaną z wycieczką. Kierownik odpowiada też za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, dobrą atmosferę i za powierzone mienie.

  Grupa licząca do 40 uczestników powinna mieć jednego kierownika wycieczki. Grupa powyżej 40 uczestników musi mieć także Zastępcę Kierownika.

  Jakie powinny być cele wycieczki szkolnej?
  Wycieczka szkolna powinna realizować podstawowe cele wychowawcze. Są to przede wszystkim:

  • cele poznawcze (np. poznanie regionu),
  • cele kształcące (np. poszerzenie umiejętności obserwacji, posługiwania się narzędziami, orientowania w terenie, czytania planów, korzystania z map, posługiwania się ekwipunkiem turystycznym),
  • cele wychowawcze (np. kształtowanie pozytywnego stosunku do innych osób, narodu, świata zwierząt, pracy),
  • wychowanie społeczno-moralne (np. rozwijanie samodyscypliny, kształtowanie wartościowych cech charakteru i woli).

  CELE WYCIECZKI DO BAŁTOWA

  Drogi Nauczycielu,
  aby ułatwić Ci uzupełnienie dokumentacji wymaganej podczas planowania wyjazdu na wycieczkę szkolną podajemy gotowe informacje na temat celu wycieczki do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego w zależności od obranej tematyki i poziomu nauczania.

  CELE LEKCJI

  Edukacja wczesnoszkolna

  • Poznanie najważniejszych grup organizmów żyjących w morzach i na lądach na przestrzeni milionów lat.
  • Poznanie różnych typów środowisk geograficznych
  • Zapoznanie się ze skamieniałościami pochodzącymi sprzed setek milionów lat.
  • Poznanie wielu gatunków zwierząt żyjących obecnie na różnych kontynentach
  • Poznanie najważniejszych polskich zamków i związanych z nimi legend
  • Poznanie jak wyglądało życie ludzi w czasach średniowiecza
  • Zapoznanie się z mitami, baśniami, legendami i podaniami dawnych Słowian, oraz elementami ich kultury materialnej i duchowej.

  Biologia – korelacja z przedmiotami: geografia, chemia, fizyka, historia

  • Zapoznanie się z różnymi typami skamieniałości; poznanie przełomowych okresów w dziejach życia oraz istotnych z punktu widzenia ewolucji grup organizmów i środowisk ich życia.
  • Poznanie przebiegu ewolucji biologicznej na naszej planecie.
  • Poznanie pracy paleontologa i paleoantropologa.
  • Zapoznanie się z najważniejszymi formami człowiekowatych i przebiegiem ewolucji hominidów.

  Przyroda – korelacja z przedmiotami: geografia

  • Rozpoznawanie zwierząt żyjących na różnych kontynentach z uwzględnieniem ich cech charakterystycznych i adaptacji.
  • Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z ewolucjonizmu, geologii, paleontologii.
  • Rozpoznawanie skamieniałości i poznanie pracy paleontologa.
  • Poznanie najważniejszych organizmów kopalnych w oparciu o skamieniałości i modele.

  Geografia – korelacja z przedmiotami: biologia, podstawy przedsiębiorczości, chemia, fizyka

  • Poznawanie różnych typów środowisk geograficznych; poznanie świadectw paleontologicznych in situ; możliwość zobaczenia jak zmieniała się powierzchnia ziemi na przestrzeni milionów lat.
  • Poznanie dziejów Ziemi; Poznanie rożnych typów skał, skamieniałości i czynników wpływające na rzeźbę terenu.
  • Pokazanie sposobu w jaki warunki naturalne wpływają na rozwój turystyki (na przykładzie Bałtowa).

  Historia –  korelacja z przedmiotami: geografia, historia sztuki, język polski

  • Poznanie najważniejszych dzieł architektury obronnej i rezydencjonalnej leżących obecnie na terenie Polski i możliwość porównania różnych stylów architektonicznych.
  • Możliwość poznania dziejów naszego kraju w oparciu o najważniejsze zamki i pałace oraz związane z nimi postaci i wydarzenia.
  • Przybliżenie czasów średniowiecznych w oparciu o zamki z czasów Kazimierza Wielkiego, zamki krzyżackie oraz elementy zbroi i uzbrojenia charakterystyczne dla tego okresu. Zaznajomienie dzieci i młodzieży z etosem rycerskim.
  • Ożywienie historii przez stworzenie możliwość wizualizacji zagadnień omawianych przez nauczyciela w szkole.
  • Uzmysłowienie dzieciom i młodzieży jak w okresie swej świetności wyglądały zamki i pałace, które znajdują się obecnie w ruinie.
  • Pobudzenie zmysł historyczny; danie świadomość upływu czasu i dokonujących się w historii przemian; uzmysłowienie potęgi i piękna wielu zamków powstałych w przeszłości.
  • Kształtowanie polskiej tożsamości narodowej i kulturowej oraz poznawanie dziedzictwa kulturowe naszego kraju.
  • Poznanie istotnych elementów kultury duchowej dawnych Słowian oraz jej pozostałości w kulturze ludowej.

  Zgoda na wycieczkę szkolną – czy zawsze jest wymagana?

  Obowiązujące prawo oświatowe uznaje, że to nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za dzieci, które przebywają na zajęciach poza szkołą.

  Zgodnie z § 8 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516) udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych. Bez zgody pisemnej rodziców czy opiekunów prawnych, dziecko nie może wziąć udziału w wycieczce szkolnej. 

  Ilu opiekunów powinna mieć wycieczka szkolna?
  Liczba uczestników wycieczki uzależniona jest od jej charakteru.

  Wycieczka miejska lub w łatwym terenie: 1 opiekun na 15 dzieci. Wycieczka szkolna dla 40 uczniów powinna być nadzorowana przez 3 opiekunów i 1 kierownika wycieczki.

  Wycieczka górska, w trudnym terenie, turystyka kwalifikowana (rowerowa, kajaki, żeglarstwo, wspinaczka, narty etc.): 1 opiekun na 5 – 10 dzieci.

  Ilość opiekunów powinna zostać zwiększona, jeśli w wycieczce biorą udział małe dzieci lub osoby niepełnosprawne.

  Jak powinien wyglądać plan i harmonogram szkolnej wycieczki?
  Plan wycieczki musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące wyjścia/wyjazdu:

  • termin,
  • trasę,
  • środki lokomocji,
  • opisywać rodzaj wycieczki (dydaktyczna, dydaktyczno – turystyczna, turystyczno- krajoznawcza, krajoznawcza),
  • zakwaterowanie i wyżywienie,
  • imienną propozycję opiekunów,
  • wstępny plan finansowy wycieczki lub imprezy zawierający przewidywane wydatki i źródła ich pokrycia,
  • regulamin wycieczki.

  Do planu trzeba dołączyć listę uczestników wycieczki z danymi osobowymi, numerami telefonów do rodziców, opiekunów, numerem dokumentu tożsamości. Taka dokumentacja powinna mieć kopię. Jeden dokument zostaje w szkole, a drugi zabiera kierownik wycieczki.

  Harmonogram wycieczki szkolnej powinien zawierać najważniejsze informacje dotyczące przebiegu wycieczki:

  • klasa,
  • opiekunowie,
  • rodzaj wycieczki,
  • miejscowość,
  • data wyjazdu,
  • data powrotu,
  • program wycieczki,
  • adres miejsca noclegowego,
  • telefony kontaktowe do opiekunów i kierownika.


  NAPISZ DO NAS

  Odeślemy Ci przykładowy program pobytu wraz z wyceną.

  ZASADY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19
  • na terenie obiektu może przebywać ograniczona liczba osób,
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejściem do danej atrakcji,
  • dostęp do środków dezynfekcji w oznaczonych miejscach,
  • personel obsługuje w maseczkach,
  • kontrola odstępów pomiędzy grupami,
  • unikaj dotykania elementów infrastruktury,
  • regularna dezynfekcja toalet, wspólnych przestrzeni,
  • nie łączymy grup,
  • w zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby, które przyjechały tym samym środkiem transportu.

  Nasi partnerzy

  Państwowy Instytut Geologiczny Dinosaur Ridge Pepsi Rabaty Rodzinne Miasto z dzieckiem
  Translate »