Polityka bezpieczeństwa Covid-19

Zasady korzystania z atrakcji Jura Parku w Solcu Kujawskim
w okresie obowiązywania przepisów prawa lub wytycznych sanitarnych związanych
z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19„Zasady bezpieczeństwa w związku z COVID-19”

 

 

 1. Wszystkie osoby wchodzące na teren Jura Parku w Solcu Kujawskim (dalej zwanego: obiektem) mają obowiązek zapoznać się z niniejszymi „Zasadami bezpieczeństwa w związku z COVID-19” i ich przestrzegać.
 1. Wstęp na teren obiektu, jak i korzystanie z poszczególnych atrakcji oraz infrastruktury, dozwolone jest na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, wytycznych i zaleceń właściwych ministerstw oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 1. Zarządca obiektu może wprowadzić surowsze obostrzenia sanitarne/bezpieczeństwa niż przedstawione w wytycznych i zaleceniach, o których mowa w pkt. 2 powyżej.
 1. Osoba mająca zamiar wejść na teren obiektu w danym dniu powinna dzień wcześniej zapoznać się z treścią informacji odnoszących się do wyżej opisanych przepisów prawa, zaleceń, wytycznych (w przypadku, gdyby miała taki zamiar w dniu nabycia biletu wstępu – to powinna to uczynić przed nabyciem biletu wstępu) i ich przestrzegać.
 1. Zarządca obiektu w sposób przewidziany prawem, powyżej opisanymi zaleceniami
  i wytycznymi oraz na podstawie zakupionego przez Klienta biletu, jest uprawniony do kontroli przestrzegania „Zasad bezpieczeństwa w związku z COVID-19”. Brak zgody ze strony Klienta na powyższą kontrolę, o ile będzie ona w świetle przepisów prawa wymagała zgody Klienta, uzasadniać może – przez wzgląd na ochronę zdrowia pozostałych osób – odmowę świadczenia usługi (odmowę wstępu na teren obiektu lub wyproszenie z terenu). Odmowa świadczenia usługi przez operatora obiektu możliwa jest również w uzasadnionym przypadku polegającym na spostrzeżeniu niepokojących objawów sugerujących zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem) u Klienta, chyba że w sposób przewidziany prawem zostanie wyjaśnione, że objawy te nie są związane z wyżej opisanym wirusem.
 1. Z uwagi na stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ustala się,
  że na teren obiektu mogą wejść jedynie osoby zdrowe.
 1. Z uwagi na stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ustala się,
  zakaz wstępu na teren obiektu osób podlegających – zgodnie z przepisami prawa – izolacji, obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu,
  w tym osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-COV-2 oraz osób mających styczność z powyższymi osobami
  w okresie wskazanym w przepisach prawa. Z uwagi na powyższe, zakup biletu
  i wejście na teren obiektu przez daną osobę jest równoznaczne ze złożeniem przez nią oświadczenia, zgodnie z jej najlepszą wiedzą, o braku zagrożenia z jej strony dla zdrowia lub życia innych osób w związku z wirusem SARS-CoV-2. Powyższe oświadczenie Klienta dotyczy również osób niepełnoletnich, nad którymi Klient sprawuje opiekę.
 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa:
  • wszyscy pracownicy i Klienci są zobowiązani do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
  • pracownicy są zobowiązani do przypominania Klientom o obowiązujących przepisach,
  • pracownicy wyposażeni są w środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki, środki
   do dezynfekcji,
  • wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa związanych COVID-19,
  • na terenie obiektu znajdują się punkty do dezynfekcji rąk oraz odpowiednie instrukcje postępowania związane z bezpieczeństwem osobistym,
  • udostępnione zostały wybrane węzły sanitarne, przy czym wszystkie tego typu miejsca są poddawane dezynfekcji na bieżąco,
  • zastrzega się prawo do wprowadzenia limitów osób korzystających z poszczególnych atrakcji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • na bieżąco dezynfekowane są klamki, poręcze i inne elementy wyposażenia i miejsca w których Klienci przebywają,
  • przestrzenie poddawane dezynfekcji są czyszczone przez personel wyposażony
   w jednorazowe rękawiczki i maski ochronne.
 1. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa:
  • na terenie obiektu umieszczone są oznaczenia dotyczące procedur bezpieczeństwa zgodnie z zasadą Dystans-Dezynfekcja-Maseczka,
  • wprowadza się oznaczenia kolejek informujące o konieczności zachowania wymaganego odstęp (np. tabliczki, taśmy lub inny rodzaj oznaczenia),
  • wprowadza się zasadę, że przy stanowisku obsługi klienta może znajdować się tylko jedna osoba lub jedna rodzina,
  • przy stanowisku obsługi umieszczone są punkty do dezynfekcji rąk,
  • preferowana płatność kartą,
  • umożliwienie zakupu biletu on-line,
  • bieżąca dezynfekcja powierzchni wspólnych np. blaty, poręcze, uchwyty,
  • obsługa wyposażona w środki ochrony osobistej,
  • ograniczenie przekazywania wszelkich materiałów typu ulotki,
  • wprowadzenie limitów osób zwiedzających/ korzystających zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
  • wprowadza się zasadę zachowywania bezpiecznej odległości (1,5 m – 2 m)
   od pozostałych zwiedzających/ korzystających,
  • brak możliwości dotykania eksponatów,
  • stały dopływ świeżego powietrza w pomieszczeniach zamkniętych i ich bieżąca wentylacja i dezynfekcja,
  • dezynfekcja przyrządów tj. m.in. okulary do projekcji filmowych przy pomocy lamp bakteriobójczych,
  • w punktach gastronomicznych – zastosowanie przepisów i wytycznych właściwych dla lokali gastronomicznych,
  • w obiektach noclegowych – zastosowanie przepisów i wytycznych właściwych
   dla obiektów noclegowych,
  • bieżąca dezynfekcja miejsc, w których odbywają się warsztaty, animacje, pokazy, projekcje filmowe.
 1. Wprowadzenie limitów Klientów (ograniczenie liczby zwiedzających) następuje
  na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa, przy czym do limitu osób nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych.
 1. Niniejsze Zasady bezpieczeństwa w związku z COVID-19 obowiązują do odwołania.

 

Solec Kujawski,

Zarząd Stowarzyszenia Delta